Tingimused

 • 1. Üldsätted
  1.1. Kõnealused kauba ostu - müügi reeglid (edaspidi - Reeglid) on Pooltele kohustuslik juriidiline dokument, mis määrab kindlaks Ostja ja Müüja õigused, Ostja kohustused ja vastutuse kauba ostmisel interneti poest ajal.
  1.2. Müüja jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta, parandada või täiendada, võttes arvesse seadusest tulenevaid nõudeid. Ostjat teavitatakse sellest internetipoe kodulehel. Internetipoest ostmise hetkel kehtivad reeglid, mis kehtisid tellimuse esitamise hetkel.
  1.3. Internetipoest on õigus osta:
  1.3.1. Teovõimelistel füüsilistel isikutel, st täisealistel isikutel, kelle teovõimelisus ei ole kohtu poolt piiratud.
  1.3.2. Alaealistel 14-18 aastastel ainult vanemate või hooldajate loaga, välja arvatud juhul, kui nad haldavad oma sissetulekut iseseisvalt.
  1.3.3. Juriidilistel isikutel.
  1.3.4. Kõiki eelpool nimetatud isikute volitatud esindajatel.
  1.4. Reeglid kinnitanud Müüja tagab samuti, et vastavalt kõnealuste reeglite punktile 1.3., on Ostjal õigus osta interneti poest kaupa.
  1.5. Ostja ja Müüja vaheline Lepingu loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja internetipoes ostukorvi loob, oma aadressi esitab, tasumise viisi valib ja Müüja reeglitega tutvumise järel vajutab nupule "Kinnita tellimus" (vt punkt 5 "Kauba tellimine, hinnad, tasumise kord, tähtajad").
  1.6. Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingud säilitatakse internetipoes.

  2. Isikuandmete kaitse
  2.1. Ostja saab kaupa internetpoest tellida:
  2.1.1. Registreerudes interneti poes, st sisestades registreerimisaknas nõutud andmed.
  2.1.2. Ilma internetipoes registreerumata.
  2.2. Kauba Reeglite 2.1. sätestatud viisil tellimisel peab Ostja vastavates Müüja poolt esitatud infoväljades sisestama ka tellimusenõuetekohaseks täitmiseks vajalikud Ostja isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, kättetoimetamisaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
  2.3. Käesolevate reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et punktis 2.2. esitatud Ostja isikuandmeid võib kasutada kauba ja teenuste internetipoes ostmisel, Müüja tulemuslikkuse analüüsimisel ja otseturustamise eesmärkidel.
  2.4. Nõustudes Ostja isikuandmete töötlemisega kaupade ja teenuste internetipoest müümise eesmärkidel, nõustub Ostja samuti, et Ostja poolt esitatud e-posti aadressile ja telefoni numbrile saadetakse tellimuse täitmiseks vajalik info.
  2.5. Ostja kohustub internetipoes registreerudes ja kaupa tellides mitte avalikustama liitumisandmeid kolmandatele isikutele.

  3. Ostja õigused ja kohustused
  3.1. Ostjal on õigus osta kaupu interneti poest vastavalt Reeglite punktides ja muudel internetipoe infoväljadel sätestatud korras.
  3.2. Ostjal on õigus keelduda kauba ostu-müügi lepingust internetipoes, teavitades sellest Müüjat kirjalikult (e-posti teel, tuues ära tagastava toote ja tellimuse number) mitte hiljem kui 14 (neliteist) päeva jooksul alates kättesaamisest, välja arvatud juhul, kui Lepingust ei saa loobuda LV seaduste kohaselt (nt., kui leping on sõlmitud hügieenitarvete - voodipesu - müügi kohta; vt Tarbijakaitse kodulehel http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Mittetoiduainete tagastamise ja vahetamise eeskirjad", punkt 18.
  3.3. Reeglite punktis 3.2 ettenähtud õigust võib Ostja kasutada ainult juhul, kui kaup ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud ja seda ei ole kasutatud.
  3.4. Ostja kohustub tellitud kauba vastu võtma ja maksma selle eest kokkulepitud hinna.
  3.5. Kui Ostja registreerimisvormis olevad andmed muutuvad, peab Ostja need koheselt uuendama.
  3.6. Ostja kohustub mitte edastama kolmandatele isikutele oma sisselogimise andmeid. Kui Ostja kaotab liitumisandmed, peab ta viivitamatult sellest teavitama Müüjat aknas "Kontaktid" äratoodud vahendite teel.
  3.7. Interneti poodi kasutades nõustub Ostja käesolevate ostu-müügi Reeglitega ja kohustub neid järgima ning Leedu Vabariigi seadusi mitte rikkuma.

  4. Müüja õigused ja kohustused
  4.1. Müüja kohustub looma Ostjale kõik tingimused internetipoe teenuste kasutamiseks.
  4.2. Juhul kui Ostja mingil viisil püüab takistada või ohustada internetipoe turvalisust, on Müüjal õigus ilma ettehoiatamata piirata Ostjal internetipoe kasutamist või erandjuhul tühistada Ostja registreerimine.
  4.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust internetipoe registreerimisvormil olevate Ostja isikuandmete osas.
  4.4. Müüja kohustub kauba kohale toimetama Ostja poolt tarnitud kauba Ostja aadressile.

  5. Kauba tellimine, hinnad, tasumise kord ja tähtajad
  5.1. Ostja võib osta internetipost 24/7.
  5.2. Leping hakkab kehtima hetkest, kui Ostja vajutab nupule Kinnita tellimus ja Müüja saadab peale tellimuse kinnitamist kinnituse teate Ostja poolt antud e-posti aadressile.
  5.3. Kauba hind internetipoes ja loodud tellimuses on littides ja sisaldab käibemaksu.
  5.4. Ostja tasub kauba eest ühel järgnevatest viisidest:
  5.4.1 Internetipanga kaudu tasumine, so ettemaks Ostja internetipanka kasutades. Ostjal, kes soovib seda internetipanga kaudu kasutada, peab olema leping ühega järgnevatest internetipankadest: SEB pank; AB „Swedbank“; „DNB“ pank; „Nordea“ pank, „LHV“ pank. Ostja kannab raha internetipoe arveldusarvele. Vastustus andemete turvalisuse eest on sel juhul pangal, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga elektroonilises pangandussüsteemist.
  5.4.2. Pangaülekandega tasumine - see on ettemaks, mille korral Ostja prindib välja tellimuse ja teeb lähimas pangakontoris ülekande Müüja internetipoe arveldusarvele.
  5.5. Ostja kohustub kauba eest koheselt tasuma. Saadetist hakatakse moodustama ja kohele toimetamise tähtaega määratakse alles peale makse laekumist.

  6. Kauba kohaletoimetmine
  6.1. Ostja määrab kohale toimetamise viisi valimisel kauba täpse kohelatoimetamise koha.
  6.2. Ostja kohustub kauba isiklikult vastuvõtma. Juhul, kui Ostja kaupa vastuvõtta ei saa ja kaup on juba määratud aadressile kohele toimetatud, ei ole Ostjal õigust esitada nõuet valele aadressile kohaletoimetamise kohta.
  6.3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema poolt määratud esindaja (kuller).
  6.4. Müüja toimetab kauba Ostjale kohale vastavalt kirjelduses äratootoodud tähtajale. Tähtajad on esialgsed, lisaks ei kehti need juhul, kui kaup Müüja laos puudub ja Ostjat sellest on teavitatud. Samas Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine Müüjast mitte sõltuvatel ettenägematutel juhtudel hilineda. Sel juhul kohustub Müüja Ostjaga koheselt ühendust võtma ja leppida kokku kauba kohaletoimetamise aeg.
  6.5. Kõigil juhtudel ei ole Müüja vastutav kauba kohaletoimetamise hilinemise eest, juhul, kui Ostjale kaupa kohale ei toimetata või see toimub hilinemisega Ostja süül või Müüjast mittesõltuvatel põhjustel.
  6.6. Ostja on kohustatud kõigil juhtudel teavitama viivitamatult Müüjat, kui saadetis saabub kohale kortsunud või muul viisil kahjustatud pakendis, saadetises on mittetellitud kaup või selle kogus on vale või komplekteerimine on puudulik.
  6.7. Kui Ostja märkab kättesaamisel rikutud pakendit, peab ta saatelehel äramärkima rikkumise või koostama selle kohta eraldi akti. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Juhul kui Ostja ei tee seda kulleri juuresolekul, vabastatakse Müüja vastutusest pakendi rikkumisest tingitud kauba rikkumise eest, mida Ostja ei märkinud kauba saatelehel ära.

  7. Kauba kvaliteet, garantii
  7.1. Kõigi internetipoes müüdavate kaupade andmed on äratoodud kauba kirjelduses.
  7.2. Müüja ei vastuta selle eest, kui internetipoes oleva kauba värvus, kuju või teised andmed ei lange kokku tegelikkusega Ostja poolt kasutatava monitori omadustest sõltuvalt.
  7.3. Müüja annab teatud kaubaliikidele teatud aja kehtiva kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on äratoodud kauba kirjelduses.
  7.4. Juhul, kui Müüja ei ole teatud kaubaliikidele garantiid andnud, kehtivad seadusega ettenähtud garantiid.

  8. Kauba tagastamine ja vahetamine
  8.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse ja kaupa saab tagastada kui Lepingust ei saa loobuda LV majandusministri käskkirja nr 217/29.06.2001 käskkirja Esemete tagastamise ja vahetamise reeglite kinnistmise kohaselt (nt., kui leping on sõlmitud hügieenitarvete - voodipesu - müügi kohta; vt Tarbijakaitse kodulehel http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Mittetoiduainete tagastamise ja vahetamise eeskirjad", punkt 18. Raha tagastatud kauba eest kantakse kõikidel juhtudel ainult Ostja arveldusarvele.
  8.2. Kauba tagastamisel vastavalt punktis 8.1 äratoodud reeglitele saab Ostja teha seda 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast, teavitades Müüjad sellest kontaktide aknas äratoodud sidevahendeid kasutades, näidates ära tagastatava kauba nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjuse.
  8.3. Tagastatav kaup peab olema:
  8.3.1. Kahjustamata originaalpakendis
  8.3.2. Ostja poolt kahjustamata
  8.3.3. Kasutamata, säilitatud kaubandusliku välimusega (etikettidega, kaitsekiledega jne) (antud punkti ei kohaldata ebakvaliteetse kauba tagastamisel)
  8.3.4. samal viisil komplekteeritud, kui kättesaamisel
  8.3.5. kauba tagastamisel on kohustuslik lisada selle ostudokument.
  8.4. Müüjal on õigus kaupa mitte vastu võtta, kui Ostja ei järgi punktis 8.3 sätestatud kauba tagastamise korda.
  8.5. Ebakvaliteetse või valesti saadetud kauba tagastamisel kohustub Müüja sellise kauba vastu võtma ja asendama selle sobiva kaubaga.
  8.6. Juhul, kui Müüjal asendamiseks sobiv kaup puudub, tagastatakse Ostjale raha, va kohaletoimetamise tasu.

  9. Ostja ja Müüja kohustused
  9.1. Ostja vastutab täielikult tema poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Juhul, kui Ostja täpseid isikuandmeid registreerimisvormil ei esita, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ja Müüjal on õigus nõuda Ostjalt tekkinud otseste kahjude hüvitamist.
  9.2. Ostja vastutab omapoolsete internetipoes tehtud tehingute eest.
  9.3. Registreerunud Ostja vastutab oma isiklike andmete kolmandatele isikutele üleandmise eest. Juhul kui kolmandad isikud, kes sisenesid Ostja liitumisandmeid kasutades, kasutavad internetipoe teenuseid, loeb Müüja antud isikut Ostjaks.
  9.4. Müüja on vabastatud mistahes vastutusest juhtudel, kui kahju tekkib selle tõttu, et Ostja ei võta Müüja soovitusi ja Ostja kohustusi arvesse, ei ole käesolevate Reeglitega tutvunud, kuigi tal oli selleks võimalus.
  9.5. Juhul, kui Müüja internetipoes on viited teiste ettevõtete, organisatsioonide või isikute kodulehtedele, ei vastuta Müüja neis sisalduva info või tegevuse eest, ei halda ega kontrolli neid lehekülgi ning ei esinda neid ettevõtteid või isikuid.
  9.6. Kahju korral hüvitab süüdi olev Pool teisele Poolele otsesed kahjud.

  10. Turundus ja teave
  10.1. Müüja võib omal äranägemisel algatada internetipoes erinevaid kampaaniaid.
  10.2. müüjal on õigus ühepoolselt ilma etteteatamata muuta kampaania tingimusi ja samuti neid tühistada. Kõik kampaaniatingimuste ja korra muutmised või tühistamised kehtivad ainult etteulatuvalt, st nende kehtestamise momendist.
  10.3. Müüja edastab kõik teated Ostja poolt registreerimisvormil esitatud sidevahenditele.
  10.4. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja internetipoe "Kontaktid" aknas äratoodud telefonidele ja postiaadressidele.
  10.5. Müüja ei ole vastutav juhul, kui Ostja ei saa saadetud teavet või kinnitusteadet interneti häirete tõttu kätte.

  11. Lõppsätted
  11.1. Käesolevad kauba ostu-müügi Reeglid on koostatud vastavalt LR seadustele ja õigusaktidele.
  11.2. Kõik antud Reeglite rakendamisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt LR õigusaktidele.

 • Tellige UUDISKIRI ja saa 5€ allahindluskood!

  OLEME SOTSIAALVÕRGUSTIKES